ul Rakowicka 20A/156, Kraków 31-510
Celami Fundacji są:

1. Krzewienie idei prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży:
a) wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz promocja aktywności zawodowej młodzieży,
b) przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia,
c) promocja działalności kulturalne, artystycznej, dziedzictwa kulturowego i wspomaganie edukacji,
d) promocja ochrony środowiska i działań proekologicznych,
e) krzewienie idei przedsiębiorczości,
f) działania na rzecz grup: szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na rzecz grup defaworyzowanych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością,
g) promocja i rozwijanie obywatelstwa europejskiego i demokracji
h) wspieranie rozwoju wolontariatu i współpracy organizacji młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

  1. Organizowanie i finansowanie projektów i programów oraz innych działań twórczych realizujących cele Fundacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, młodzieży i rodziców (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  2. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych i przeznaczanie ich na cele fundacji (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  3. Współpracę z organizacjami, przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, fundacjami, osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  4. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i forum w kraju i za granicą (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  5. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji (działalność nieodpłatna).
  6. Stworzenie szerokiego programu profilaktycznego (z zastosowaniem możliwie najnowszych metod) i diagnostyki wyprzedzające pozostałe działania lecznicze i rehabilitacyjne (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  7. Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji (działalność odpłatna lub nieodpłatna).
  8. Działania określone w rozdziale I § 9. niniejszego statutu, zmierzające do realizacji celów określonych paragr.8, w całości stanowią realizację zadań publicznych, opisanych w art. 4, ustęp 1, pkt.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Skip to content